กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บางรายการ จำนวน ๑๒,๗๓๐,๔๙๗,๗๐๐ บาท ไปตั้งไว้เป็น

๑.) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้ในส่วนของการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน

๒.) กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและฐานราก จำนวน ๒,๗๓๐,๔๙๗,๗๐๐ บาท เพื่อนำไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์