กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ (๑)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการของการสมัครรับเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายและวิธีการหาเสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชน
พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันที่มีผลบังคับใช้ ใหใช้้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์