กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง ม. ๑๓๐ ประกอบกับ ม. ๒๖๗ บัญญัติให้มี พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดวิธีการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เช่น กำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม มีจำนวน ๒๐ กลุ่ม

เป็นหนึ่งในสี่ฉบับของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เมื่อมีผลใช้บังคับแล้วครบทั้ง ๔ ฉบับ ต้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันที่ พ.ร.ป. กกต. พ.ร.ป. พรรคการเมือง พ.ร.ป. การได้มาซึ่ง สส. และ พ.ร.ป. การได้มาซึ่ง สว. มีผลใช้บังคับแล้ว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์