กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ แก้ไขผู้รักษาการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดฐานความผิดและบทกำหนดโทษเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ารวดเร็ว เช่น การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการกระทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์