กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดกรอบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้มีการ

จัดทำข้อตกลงคุณธรรม และกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์