กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

• ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จำนวน ๑๖๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐ บาท แยกเป็น

- เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐ บาท

- กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นจำนวน ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

• ชดใช้เงินคงคลัง จำนวน ๒๗,๐๗๘,๒๗๘,๗๐๐ บาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานอื่น
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์