กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายได้ ๒ เท่าของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับการจ้างบุคลากรผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ซึ่งมีอัตราค่าจ้างไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยนายจ้างสามารถขอใช้สิทธฺได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ทั้งนี้ ลูกจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจกรรม กรรมการ ผู้บริหาร หรือเคยเป็นผู้บริหารของกิจการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุเข้าทำงานจะได้หักรายจ่ายได้ ๒ เท่า
- ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์