กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗

และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๘

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจร

มีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการการใช้พลังงานของประเทศ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง
เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์