กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน   ห้ามหยุดหรือจอด และกําหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ในถนนบางสายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดห้ามรถทุกชนิดเดิน ในถนนข้าวสาร วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา และห้ามรถทุกชนิดเดิน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนน ถนนข้าวสาร ถนนจักรพงษ์ ถนนบวรนิเวศน์ ถนนสิบสามห้าง ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกคอกวัว ถึงวงเวียนสิบสามห้าง เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในข้อบังคับ
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์