MENUMENU

กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้เงินได้พึงประเมินเท่าที่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้จ่ายในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในส่วนที่เป็นอาคารหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือห้องชุด ในอาคารชุดหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุด หรือรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่เสียหายจากการถูกน้ำท่วม เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์