กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการรวบรวมกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ให้เป็น

ฉบับเดียวกัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บอากร ได้แก่ การเสียอากร การประเมินอากร การคืนอากร และการวินิจฉัยอากร

และการอุทธรณ์การประเมินอากร กำหนดลักเกณฑ์การนำของเข้าและการส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายลำ และของตกค้าง

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับของ เขตปลอดอากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอากร การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร และกำหนดอำนาจ

ทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก กรมศุลกากร และพนักงานศุลกากร (เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ทหารเรือ นายอำเภอ และปลัดอำเภอ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง)
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์