กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น รวม ๔ ฉบับ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓

๒. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔

๓. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒

๔. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์