กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดบทบัญญัติที่ครอบคลุมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ เพื่อให้สามารถทำการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยา และการใช้บังคับกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์