กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับคดีนอกเขตศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี

- แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล กรณีขัดขืน

ไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีคำสั่ง

- แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำฟ้อง หมายเรียกและหมายอื่นๆ

คำสั่งและคำบังคับของศาลในกรณีที่ต้องส่งคำบังคับ

- แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกับค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี กรณีที่มีการบังคับ

แก่ผู้ประกันในศาล

- แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของภาค ๔

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่ง เพื่อให้เหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ให้การบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลเป็นไป

โดยประสิทธิภาพ เพียงพอในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม ประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์