กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงาน และการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงาน และการอนุญาตให้ทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทำงานกับนายจ้างอยู่แล้วและประสงค์จะทำงานในประเทศต่อไป หรือกรณีที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อจัดทำเอกสารสำคัญประจำตัวที่ประเทศต้นทางออกให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์