กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการปับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยกำหนดให้มี

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการสรรหา ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น

รัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล กำหนดกติกาที่จะช่วยกำกับดูแลกลไกการแข่งขันทางการค้าในตลาดสินค้าและบริการเพื่อให้มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่าต่อเนื่อง ส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีทั้งหมด ๖ หมวด รวม ๙๒ มาตรา

- กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกประเภทต้องอยู่ภายใต้การบังคับตาม พ.ร.บ. นี้ โดยแก้ไขข้อยกเว้นกรณี จาก "เฉพาะในส่วนที่ดำเนินการตามนโยบาย

ของรัฐ" เป็น "เฉพาะในส่วนที่ดำเนินการตามมติของ ครม." ที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการักษาความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ

ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค เพื่อความชัดเจน ในการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเป็นธรรมให้แก่การแข่งขันในตลาดสินค้า

หรือบริการที่มีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจร่วมอยู่ด้วย

- เพิ่มบทยกเว้นไม่ให้นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ใช้บังคับแก่การกระทำของธุรกิจ ที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูและในเรื่องการแข่งขันทางการค้าไว้แล้ว

- แก้ไขวิธีการได้มาซึ่งกรรมการใน คกก. การแข่งขันทางการค้า จากเดิมที่ให้ดำเนินการคัดสรร เป็นวิธีการสรรหา โดยให้มี คกก.สรรหา

คณะหนึ่งพิจารณาคัดเลือกเสนอต่อ รมว.พณ. เพื่อเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ นรม. แต่งตั้ต่อไป

- ให้ คกก. มีอำนาจหน้าที่กำกับดูและการประกอบธุรกิจและกำหนดมาตรการเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

- กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดกระทำการตามที่กำหนด เช่น

กำหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม

- ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. นี้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการประกาศแต่งตั้งมีอำนาจสืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิด พ.ร.บ. นี้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แก้ไขเพิ่มเติมให้ขอหมายค้นในกรณีที่จะต้องใช้อำนาจค้นตาม ป.วิ อาญา เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

- ปรับปรุงบทกำหนดโทษให้มีลักษณะและสัดส่วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิด โดยกำหนดโทษอาญาสำหรับความผิด

ร้ายแรง และโทษปรับทางปกครองสำหรับกรณีที่ไม่รายงานการรวมธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น

- ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และงบประมาณของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของ

สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปเป็นของสำนักงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชนโดยทั่วไป และผู้ประกอบธุรกิจ
วันที่มีผลบังคับใช้ พ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์