กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๑) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อจูงใจให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาทำงานในพื้นที่ดังกล่าว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์