กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการกำหนดมิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นจากราชการ

ไปใช้บังคับแก่ข้าราชการบางประเภทซึ่งรวมถึงข้าราชการตุลาการ แต่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการไว้เป็นการทั่วไป สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้

- กำหนดให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมิอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ (มาตรา ๘/๑)

- กำหนดให้ข้าราชการตุลาการการพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากราชการตามมาตรา ๘/๑
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ศาลยุติธรรม ประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์