กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวน การไต่สวน และการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๘ กันยายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์