กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออํานวยความสะดวก แก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ แก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เหมาะสมกับกาลสมัยและ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวไทยในการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยกําหนดให้เฉพาะคนต่างด้าวเท่านั้นที่จะต้องยื่นรายการตามแบบ ตม. ๖
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์