กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (๒) สินค้าเครื่องดื่ม (๒) สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า (๓) สินค้าแบตเตอรี่ (๔) สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว (๕) สินค้ารถยนต์ (๖) สินค้าจักรยานยนต์ (๗) สินค้าเรือ (๘) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง (๙) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้น อื่นๆ (๑๐) สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต (๑๑) สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ (๑๒) สินค้าไพ่ และ (๑๓) บริการ ได้แก่ กิจการบันเทิงและหย่อนใจ กิจการเสี่ยงโชค กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ประกอบกิจการสินค้าและบริการต่าง ๆ ผู้บริโภค กรมสรรพสามิต
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์