กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพาสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา และยาสูบที่ต้องเสีย

ภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสุราและยาสูบผู้บริโภคกรมสรรพสามิต
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์