กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ฉบับที่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท คลังสินค้าทัณฑ์บนรายปีละ ๖,๐๐๐ บาท และการจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีลักษณะจำเพาะละ ๓,๐๐๐ บาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสุราและยาสูบผู้บริโภคกรมสรรพสามิต
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์