กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเฉพาะเศษของบาทจากการคำนวณภาษี เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีและภาครัฐในการบริหารจัดเก็บภาษี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสุราและยาสูบผู้บริโภคกรมสรรพสามิต
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์