กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ โดยที่มีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวหลบหนีไป ทำให้การพิจารณาคดีของศาลต้องล่าช้าส่งผลกระทบต่อนโยบายในการป้องปรามอาชญากรรม สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือการไม่มีเจ้าพนักงานกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ศาลกำหนดเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ เมื่อเกิดการหลบหนีก็ไม่มีเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยเหล่านั้นกลับมาดำเนินคดี ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดมาตรการกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว โดยศาลแต่งตั้งบุคคลให้เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว รวมทั้งการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีและการนำเงินค่าปรับตามคำพิพากษาในคดีอาญามาเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสินบนในการนำจับและเงินรางวัลจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ศาลยุติธรรม/เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม/ตำรวจ/ประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์