แบบฟอร์มเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี


ประเภททั่วไป

ประเภทกฎหมาย

ประเภทแต่งตั้ง

หนังสือเสนอแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ

 หนังสือเสนอแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

หนังสือเสนอแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการ

หนังสือเสนอแต่งตั้งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

หนังสือเสนอแต่งตั้งกรรมการขององค์การมหาชน

หนังสือเสนอแต่งตั้งกรรมการของหน่วยงานของรัฐ

หนังสือเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

หนังสือเสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กต.)

หนังสือเสนอแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (แบบที่ ๑)

หนังสือเสนอแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

ประเภทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประเภทการดำเนินการภายหลังมีมติ

แนวทางการตรวจสอบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  และผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕