Appointment of political officials


คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ลำดับที่

คำสั่งแต่งตั้ง

วันที่แต่งตั้ง/วันที่ประกาศ

ปี ๒๕๖๒

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางรัตนา จงสุทธานามณี และ นายวารุจ ศิริวัฒน์)

๒๐/๐๘/๖๒

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (น.ส. ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ นายอภิชาติ สุภาแพ่ง และ นายเจือ ราชสีห์)

๑๓/๐๘/๖๒

๓.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ และคณะ)

๑๓/๐๘/๖๒

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไชยยศ จิรเมธากร และ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์)

๑๓/๐๘/๖๒

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

๑๓/๐๘/๖๒

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๓/๐๘/๖๒

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงยุติธรรม

๑๓/๐๘/๖๒

๘.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๕ ราย)

๑๓/๐๘/๖๒

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงคมนาคม

๐๖/๐๘/๖๒

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี

๐๖/๐๘/๖๒

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม (นายภิรมย์ พลวิเศษ)

๐๖/๐๘/๖๒

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุชาติ ไตรเเสงรุจิระ)

๑๓/๐๘/๖๒

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน

๐๖/๐๘/๖๒

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการคลัง

๐๖/๐๘/๖๒

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ

๑๓/๐๘/๖๒

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๐๖/๐๘/๖๒

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงยุติธรรม

๐๖/๐๘/๖๒

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพาณิชย์

๑๓/๐๘/๖๒

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงมหาดไทย

๑๓/๐๘/๖๒

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงวัฒนธรรม

๑๓/๐๘/๖๒

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงสาธารณสุข

๐๗/๐๘/๖๒

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงแรงงาน

๐๖/๐๘/๖๒

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๓ ราย

๓๐/๐๗/๖๒

๒๔.

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสุวรรณี คำมั่น)

๐๖/๐๘/๖๒

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายดิสทัต โหตระกิตย์)

๑๖/๐๗/๖๒

๒๖.

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก สุชาติ หนองบัว)

๐๖/๐๘/๖๒

๒๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (พลเอก วิลาศ อรุณศรี)

๒๔/๐๖/๖๒

๒๘.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช)

๑๗/๐๖/๖๒

๒๙.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๖ ราย

๑๔/๐๕/๖๒

๓๐.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย

๑๔/๐๕/๖๒

๓๑.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย

๐๙/๐๕/๖๒

๓๒.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๖ ราย

๐๙/๐๕/๖๒

๓๓.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร)

๐๘/๐๕/๖๒

๓๔.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ)

๐๘/๐๕/๖๒

๓๕.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย)

๐๘/๐๕/๖๒

๓๖.

ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (นางดวงพร รอดพยาธิ์)

๐๗/๐๕/๖๒

๓๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสันติ กีระนันทน์)

๒๒/๐๓/๖๒

๓๘.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย

๐๘/๐๒/๖๒

๓๙.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางหิรัญญา สุจินัย)

๐๗/๐๒/๖๒

๔๐.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย

๓๑/๐๑/๖๒

๔๑.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน ๓ ราย

๓๑/๐๑/๖๒

๔๒.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)

๒๕/๐๑/๖๒

๔๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย)

๓๐/๐๑/๖๒

๔๔.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร)

๑๘/๐๑/๖๒

๔๕.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นางหิรัญญา สุจินัย)

๐๔/๐๑/๖๒

ปี ๒๕๖๑

๑.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย)

๒๕/๑๒/๖๑

๒.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล)

๑๗/๑๒/๖๑

๓.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ)

๑๑/๑๒/๖๑

๔.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๓ ราย)

๐๔/๑๒/๖๑

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายปรีชา สุนทรานันท์ (ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

๐๑/๑๐/๖๑

๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๐๕/๐๗/๖๑

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๐๖/๐๒/๖๑

ปี ๒๕๖๐

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๘/๐๒/๖๐

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๒๔/๐๑/๖๐

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๔/๐๑/๖๐

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗/๐๑/๖๐

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๐/๐๑/๖๐

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๒ ราย

๑๐/๐๑/๖๐

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงคมนาคม จำนวน ๒ ราย

๑๐/๐๑/๖๐

ปี ๒๕๕๙

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ ราย

๒๗/๑๒/๕๙

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๗/๑๒/๕๙

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๗/๑๒/๕๙

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๗/๑๒/๕๙

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๐๗/๑๒/๕๙

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๐๑/๑๐/๕๙

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖/๐๕/๕๙

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๒๒/๐๓/๕๙

๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล (สำนักนายกรัฐมนตรี)

๑๕/๐๑/๕๙

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๒/๐๑/๕๙

ปี ๒๕๕๘

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๓๐/๑๒/๕๘

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๗/๑๑/๕๘

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๕ ราย

๑๐/๑๑/๕๘

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๐/๑๑/๕๘

๕.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๐๙/๑๑/๕๘

๖.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๒๖/๑๐/๕๘

๗.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นาย พรชัย ตระกูลวรานนท์ (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๑/๑๐/๕๘

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี)

๒๐/๑๐/๕๘

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก อักษรา เกิดผล และ นาย เอกอนันต์ สรรประดิษฐ์)

๑๓/๑๐/๕๘

๑๐.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน ๙ ราย

๐๘/๑๐/๕๘

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย

๐๖/๑๐/๕๘

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตรี วีรนันท์ ทองสุก (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๐๖/๑๐/๕๘

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๐๖/๑๐/๕๘

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย โยธิน มูลกำบิล (กระทรวงศึกษาธิการ)

๒๒/๐๙/๕๘

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๒/๐๙/๕๘

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒๒/๐๙/๕๘

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๓ ราย

๒๑/๐๙/๕๘

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๔ ราย

๑๗/๐๙/๕๘

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๑๖/๐๙/๕๘

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕/๐๙/๕๘

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๓ ราย ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๑๕/๐๙/๕๘

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๘ ราย

๐๘/๐๙/๕๘

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พันเอก ชัชวาลย์ วรรณสุทธิ์ ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๐๘/๐๙/๕๘

๒๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงศึกษาธิการ)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก อรรถนพ  ศิริศักดิ์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงพาณิชย์)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย ชัยสิริ อนะมาน (กระทรวงการต่างประเทศ)

๐๘/๐๙/๕๘

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงคมนาคม)

๐๘/๐๙/๕๘

๓๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย อำนวย ปะติเส (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๐๘/๐๙/๕๘

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงสาธารณสุข)

๐๑/๐๙/๕๘

๓๒.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๘ ราย

๑๙/๐๘/๕๘

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงแรงงาน)

๐๘/๐๙/๕๘

๓๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๐๒/๐๙/๕๘

๓๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๒๔/๐๘/๕๘

๓๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

๒๒/๐๘/๕๘

๓๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๓/๐๘/๕๘

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓๐/๐๖/๕๘

๓๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๓/๐๖/๕๘

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๒๖/๐๕/๕๘

๔๑.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

๑๘/๐๕/๕๘

๔๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาง พรรณพิมล ชัญญานุวัตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๒๐/๐๑/๕๘

๔๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย ทานตะวัน แกล้วเขตการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑๓/๐๑/๕๘

ปี ๒๕๕๗

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงการคลัง)

๑๖/๐๙/๕๗

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงวัฒนธรรม)

๑๖/๐๙/๕๗

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางดนุชา ยินดีพิธ (กระทรวงพลังงาน)

๑๖/๐๙/๕๗

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงมหาดไทย)

๑๖/๐๙/๕๗

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๖/๐๙/๕๗

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๖/๐๙/๕๗

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตำรวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๑๖/๐๙/๕๗

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๑๖/๐๙/๕๗

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์  (กระทรวงแรงงาน)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงพาณิชย์)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายอักกพล พฤกษะวัน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงสาธารณสุข)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (กระทรวงการต่างประเทศ)

๑๖/๐๙/๕๗

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงคมนาคม)

๑๙/๐๙/๕๗

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงยุติธรรม)

๒๓/๐๙/๕๗

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๕ ราย (กระทรวงศึกษาธิการ)

๒๓/๐๙/๕๗

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา งามลักษณ์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๒๓/๐๙/๕๗

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายทรงภพ พลจันทร์ (กระทรวงพลังงาน)

๐๑/๑๐/๕๗

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายนพดล กรรณิกา (กระทรวงแรงงาน)

๑๔/๑๐/๕๗

๒๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำวน ๔ ราย (กระทรวงกลาโหม)

๑๖/๑๐/๕๗

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก ดิฏฐพร ศศะสมิต  (กระทรวงพาณิชย์)

๐๔/๑๑/๕๗

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายทรงพล พนาวงศ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๐๔/๑๑/๕๗

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่

๑๒/๑๑/๕๗

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๒๕/๑๑/๕๗

๒๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงการคลัง)

๐๙/๑๒/๕๗

๓๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ  (กระทรวงยุติธรรม)

๐๙/๑๒/๕๗


แต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ลำดับที่

คำสั่งแต่งตั้ง

วันที่แต่งตั้ง/วันที่ประกาศ

ปี ๒๕๕๖

๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)

๒๗/๐๒/๕๖

๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๐๓/๐๔/๕๖

๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๒๓/๐๔/๕๖

๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๒๑/๐๕/๕๖

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

๒๑/๐๕/๕๖

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๒๑/๐๕/๕๖

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๑/๐๕/๕๖

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๑/๐๕/๕๖

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๑/๐๕/๕๖

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)

๒๑/๐๕/๕๖

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๙/๐๖/๕๖

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิโรธ สุนทรเลขา)

๒๔/๐๖/๕๖

๑๓.

ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๓๐/๐๖/๕๖

๑๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๙/๐๗/๕๖

๑๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)

๑๙/๐๗/๕๖

๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๙/๐๗/๕๖

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)

๑๙/๐๗/๕๖

๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)

๑๙/๐๗/๕๖

๑๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิทยา พุกกะมาน และ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๔.

แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๙/๐๗/๕๖

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๙/๐๗/๕๖

๒๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑๙/๐๗/๕๖

๒๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)

๒๔/๐๙/๕๖

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๐๕/๑๑/๕๖

ปี ๒๕๕๕

๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์)

๒๔/๐๑/๕๕

๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง  มงคลสิริ ศาสตราจารย์ธเนศวร์  เจริญเมือง ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ และนายวรกร  คำสิงห์นอก)

๒๔/๐๑/๕๕

๓.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๖ ราย)

๐๑/๐๒/๕๕

๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

๒๕/๐๑/๕๕

๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร และนายเอกธนัช อินทร์รอด)

๐๗/๐๒/๕๕

๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงกลาโหม (พล.ร.อ.ชัยวัฒน์  พุกกะรัตน์ และพล.อ.วรวิทย์ ชินะนาวิน)

๑๔/๐๒/๕๕

๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุนทร)

๒๗/๐๒/๕๕

๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวอนุตตมา อมรวิวิฒน์)

๒๙/๐๒/๕๕

๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงคมนาคม

๒๙/๐๒/๕๕

๑๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ)

๐๖/๐๓/๕๕

๑๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง จำนวน ๖ ราย)

๐๗/๐๖/๕๕

๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (นายชาญยุทธ เฮงตระกูล)

๑๑/๐๖/๕๕

๑๓.

ข้าราชการการเมืองขอลาออก  (กระทรวงศึกษาธิการ)

๑๓/๐๖/๕๕

๑๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง  (นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๕.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง  (นายสถิรพร นาคสุข)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสรรพภัญญู ศิริไปล์)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ และนางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)

๒๖/๐๖/๕๕

๑๘.

แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี

๒๗/๐๖/๕๕

๑๙.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๒ ราย)

๒๗/๐๖/๕๕

๒๐.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง

๒๗/๐๖/๕๕

๒๑.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

๑๗/๐๙/๕๕

๒๒.

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล)

๑๘/๐๙/๕๕

๒๓.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย)

๐๒/๑๐/๕๕

๒๔.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน)

๐๙/๑๐/๕๕

๒๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน)

๐๙/๑๐/๕๕

๒๖.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง)

๐๙/๑๐/๕๕

๒๗.

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายประทวน เขียวฤทธิ์)

๑๑/๑๐/๕๕

๒๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล)

๑๑/๑๐/๕๕

๒๙.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๑๒ ราย)

๑๕/๑๐/๕๕

๓๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๔ ราย)

๑๕/๑๐/๕๕

๓๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา)

๑๕/๑๐/๕๕

๓๒.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง จำนวน ๓ ราย)

๐๘/๑๑/๕๕

๓๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย)

๐๙/๑๑/๕๕

๓๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ ราย)

๑๒/๑๑/๕๕

๓๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุชน  ชาลีเครือ)

๑๒/๑๑/๕๕

๓๖.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเพชรวรรต  วัฒนพงศ์ศิริกุล)

๑๒/๑๑/๕๕

๓๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม จำนวน ๖ ราย)

๐๒/๑๑/๕๕

๓๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน ๕ ราย)

๐๙/๑๑/๕๕

๓๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์)

๒๐/๑๑/๕๕

๔๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน(จำนวน ๒ ราย)

๑๙/๑๑/๕๕

๔๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน ๓ ราย)

๒๒/๑๑/๕๕

๔๒.

แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๒/๑๑/๕๕

๔๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประสานพงศ์ วงศ์ใหญ่)

๒๖/๑๑/๕๕

๔๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๙/๑๒/๕๕

๔๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๙/๑๒/๕๕

ปี ๒๕๕๔

๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมรัต หวั่งหลี และนายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล)

๒๖/๐๘/๕๔

๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุระ เตชะทัต และนายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์)

๒๙/๐๘/๕๔

๓.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดารณี เลศะวานิช)

๒๙/๐๘/๕๔

๔.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางนฤมล ธารดำรงค์ และนายสง่า ธนสงวนวงศ์)

๓๐/๐๘/๕๔

๕.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุนทร และนายถิรชัย วุฒิธรรม)

๓๑/๐๘/๕๔

๖.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมหวัง อัสราษี นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง และ พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ)

๓๑/๐๘/๕๔

๗.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนาวิน บุญเสรฐ)

๓๑/๐๘/๕๔

๘.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายประเชิญ ติยะปัญจนิตย์)

๐๑/๐๙/๕๔

๙.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาพ และนายเอกธนัช อินทร์รอด)

๐๑/๐๙/๕๔

๑๐.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และ นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ)

๐๑/๐๙/๕๔

๑๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชินวัฒน์ หาบุญพาด นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร นายชาญยุทธ เฮงตระกูล นายสมบัติ รัตโน และนายวัน อยู่บำรุง)

๐๒/๐๙/๕๔

๑๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอารี ไกรนรา นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ และนายยศวริศ ชูกล่อม)

๐๕/๐๙/๕๔

๑๓.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายโสภณ เพชรสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ นายศักดา บูรณ์พงศ์ นายวรกร คำสิงห์นอก และนายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์)

๐๕/๐๙/๕๔

๑๔.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ และนายกมล บันไดเพชร)

๐๗/๐๙/๕๔

๑๕.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

๐๘/๐๙/๕๔

๑๖.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ นายสุนทร รัตนากร และพลโท มนัส เปาริก)

๐๙/๐๙/๕๔

๑๗.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์)

๑๓/๐๙/๕๔

๑๘.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๖ ราย)

๑๔/๐๙/๕๔

๑๙.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล และพลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน)

๑๕/๐๙/๕๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ลำดับที่

คำสั่งแต่งตั้ง

วันที่แต่งตั้ง/วันที่ประกาศ

ปี ๒๕๕๓

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นางอัญชลี เทพบุตร และ นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม)

๑๙/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ และ นางอัญชลี เทพบุตร)

๑๙/๐๑/๕๓

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี)

๑๙/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวัลลภ อธิคมประภา และพันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา)

๒๕/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๓ ราย)

๒๖/๐๑/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางคมคาย อุดรพิมพ์ และนายศุภรักษ์ ควรหา)

๐๔/๐๒/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ และนายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม)

๐๕/๐๒/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปรีชา วัชราภัย)

๐๕/๐๒/๕๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๓ ราย)

๐๘/๐๒/๕๓

๑๐

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายไพศาล ชโนวรรณ)

๐๘/๐๒/๕๓

๑๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร)

๑๖/๐๒/๕๓

๑๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์)

๑๙/๐๒/๕๓

๑๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพศาล ชโนวรรณ)

๒๖/๐๒/๕๓

๑๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิทิต ทองโสภิต)

๒๖/๐๒/๕๓

๑๕

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และ นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์)

๑๗/๐๒/๕๓

๑๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๖ ราย)

๐๒/๐๓/๕๓

๑๗

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

๐๘/๐๓/๕๓

๑๘

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสุนิติ์ ทีวะเวช)

๑๖/๐๓/๕๓

๑๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวันชัย  จงสุทธานามณี)

๒๒/๐๓/๕๓

๒๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมชัย  เชาว์ปรีชา)

๓๐/๐๓/๕๓

๒๑

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายตรัยรักษ์  เต็งไตรรัตน์)

๐๑/๐๔/๕๓

๒๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมงคล  ศิโรรัตนรังษี)

๐๗/๐๔/๕๓

๒๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ ราย)

๒๐/๐๔/๕๓

๒๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชีวเวช เวชชาชีวะ)

๐๔/๐๕/๕๓

๒๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชีวเวช เวชชาชีวะ และนายขภัช นิมมานเหมินท์))

๐๙/๐๖/๕๓

๒๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ร้อยเอก เชษฐ์ รมยะนันทน์)

๐๙/๐๖/๕๓

๒๗

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (พลเอก สุภาษิต วรศาสตร์ และนายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล)

๐๑/๐๖/๕๓

๒๘

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และอำนาจการบังคับบัญชา (นายเอกศักดิ์ แดงเดช)

๐๑/๐๖/๕๓

๒๙

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชา (นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ และนายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล)

๐๘/๐๖/๕๓

๓๐

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชา (นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล)

๑๕/๐๖/๕๓

๓๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมพร หนูนุ่ม และนายวิทูร กรุณา)

๑๘/๐๖/๕๓

๓๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายก้องศักดิ์ ยอดมณี และนายอนุชา จันทร์สุริยา)

๑๕/๐๖/๕๓

๓๓

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์)

๑๘/๐๖/๕๓

๓๔

ข้าราชการการเมืองลาออก (นายมัธยม นิภาเกษม และนายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร)

๐๗/๐๖/๕๓

๓๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล)

๒๒/๐๖/๕๓

๓๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภูวเดช อินทวงศ์)

๒๙/๐๖/๕๓

๓๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี)

๑๓/๐๗/๕๓

๓๘

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายแมน เจริญวัลย์)

๑๖/๐๗/๕๓

๓๙

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายอัครวัฒน์ อัศวเหม)

๒๐/๐๗/๕๓

๔๐

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายไพโรจน์ ศรศิลป์)

๐๕/๑๐/๕๓

๔๒

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และนายปรีชา วัชราภัย)

๐๘/๑๐/๕๓

๔๑

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ)

๑๑/๑๐/๕๓

๔๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสรจักร เกษมสุวรรณ)

๑๙/๑๐/๕๓

ปี ๒๕๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภิมุข สิมะโรจน์)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางอัญชลี  เทพบุตร)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน ๘ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ และนายยุทธพล อังกินันทน์)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๓ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกมลวิศว์ แก้วแฝก)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรศักดิ์ นาคดี)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชำนิ บูชาสุข นางคมคาย อุดรพิมพ์ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ และนายสุริยะ ร่วมพัฒนา)

๐๖/๐๑/๕๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเกรียงยศ สุดลาภาและนายสุกิจ ก้องธรนินทร์)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายประพันธ์ คูณมี และนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กค.) จำนวน ๔ ราย และ(คค.) จำนวน ๑ ราย

๐๖/๐๑/๕๒

๑๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ และ พลเอกนภดล อินทปัญญา)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนพล เจิมประไพ)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวชมพูนุช นาครทรรพ และนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชาญยุทธ โฆศิรินนท์ และนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๘ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

๑๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายศิโรตม์ เสตะพันธุ)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๐

 ๑.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมรัต หวั่งหลี และนายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล นางสาววาสนา ปรีดีจิตร)
๒.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา และนายประพล มิลินทจินดา นายสัญญา สถิรบุตร และนายอัครพล ลีลาจินดามัย)
๓.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ นายสุธรรม นทีทอง นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร และนายวิชัย ศิริประเสริฐโชค)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิชัย บุณยเกียรติ และนางภัทธมน เพ็งส้ม)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลโท อธิยุทธ จุนทะสุต และนายฉัตร วิศวพลานนท์)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวีระชัย ถาวรทนต์ และนายขภัช นิมมานเหมินท์)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางพรรณี จารุสมบัติ)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวรสพิมล จิรเมธากร)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๕ ราย)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายศุภชัย บัญชาศึก)

๐๖/๐๑/๕๒

๒๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมัธยม นิภาเกษม)

๐๖/๐๑/๕๒

๓๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์)

๑๑/๐๓/๕๒

๓๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายณัฎฐพงศ์ วิเชียรวรรณ)

๑๑/๐๓/๕๒

๓๒

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๑๒ ราย)

๑๙/๐๓/๕๒

๓๓

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสาทิตย์ จีนาภักดิ์)

๒๓/๐๓/๕๒

๓๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง)

๒๓/๐๓/๕๒

๓๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายจักรวาล ท้วมเจริญ)

๒๓/๐๓/๕๒

๓๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ นายณัฐพล เกียรติวินัยกุล)

๒๑/๐๔/๕๒

๓๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ)

๒๒/๐๔/๕๒

๓๘

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายเอกศักดิ์ แดงเดช)

๒๗/๐๔/๕๒

๓๙

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายจิตติชัย แสงทอง)

๒๗/๐๔/๕๒

๔๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวัชระ  กรรณิการ์)

๒๕/๐๔/๕๒

๔๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุนิติ์  ทีวะเวช)

๒๑/๐๔/๕๒

๔๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิมิตร  ดำรงรัตน์)

๒๘/๐๔/๕๒

๔๓

แต่งตั้งผู้แทนการค้าการค้าไทย (นายเกียรติ สิทธีอมร)

๒๘/๐๔/๕๒

๔๔

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ เรืออากาศเอก สุริยะ  ศึกษากิจ)

๒๕/๐๓/๕๒

๔๕

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (พลเอก สุภาษิต  วรศาสตร์)

๒๙/๐๕/๕๒

๔๖

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอุทัยรัตน์  ชัยประเสริฐ)

๑๙/๐๖/๕๒

๔๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายซาตา อาแวกือจิ)

๒๗/๐๕/๕๒

๔๘

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการและแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

๑๖/๐๖/๕๒

๔๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายจิรเดช  อานุภาวธรรม)

๑๕/๐๖/๕๒

๕๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์)

๓๐/๐๖/๕๒

๕๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร)

๐๙/๐๗/๕๒

๕๒

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

๓๑/๐๘/๕๒

๕๓

ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์)

๑๒/๐๙/๕๒

๕๔

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ ประกอบ จิรกิติ)

๐๖/๐๙/๕๒

๕๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอุทัย มิ่งขวัญ)

๐๕/๑๐/๕๒

๕๖

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์)

๐๖/๑๐/๕๒

๕๗

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายภิมุข สิมะโรจน์)

๑๒/๑๐/๕๒

๕๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวรสพิมล จิรเมธากร และ นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์)

๑๓/๑๐/๕๒

๕๙

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายอรรคพล สรสุชาติ)

๑๐/๑๑/๕๒

๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์)

๑๗/๑๑/๕๒

๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอิสรา สุนทรวัฒน์)

๑๙/๑๑/๕๒

๖๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์)

๐๘/๑๒/๕๒

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

S
Privacy Preferences

S
Manage Consent Preferences
  • Always Active

S