Cabinet interesting


ปี ๒๕๖๒

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

การดำเนินโครงการปฏิรูปกฎหมายและบูรณาการแนวปฏิบัติที่ดีในการตรากฎหมายภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)    

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๙๖

๐๙/๐๗/๒๕๖๒

การขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง   

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๑๘

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

นร ๐๕๐๕/๒๑๔๕๗

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๔ โครงการ จากวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๙

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

การขออนุมัติงบประมาณสำหรับสมทบในกองทุน ACMECS ระยะ ๕ ปี ภายในกรอบวงเงิน ๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๑

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

 ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒

๘/๑/๒๕๖๒

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   

นร ๐๕๐๕/๓๔๓๕

๒๒/๑/๒๕๖๒

การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

นร ๐๕๐๕/๓๖๒๖

๒๒/๑/๒๕๖๒

โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ)

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๓

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

นร ๐๕๐๕/๘๗๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

นร ๐๕๐๕/๙๕๒๘

๑๒/๐๓/๒๕๖๒

ขออนุมัติดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี ๒๕๖๑/๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗๗

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓

๘/๑/๒๕๖๒

แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย    

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘

๘/๑/๒๕๖๒

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อoปาบึก ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงการคลัง 

นร ๐๕๐๓/๑๐๕๐

๘/๑/๒๕๖๒

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑   

นร ๐๕๐๕/๒๕๘๖

๑๕/๑/๒๕๖๒

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๔๘๒

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐

๕/๒/๒๕๖๒

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๖๘๘๖

๑๘/๐๒/๒๕๖๒

๔. การแต่งตั้ง

๕. รายงาน

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องการเจรจา RCEP ณ กรุงเทพฯ 

นร ๐๕๐๕/๒๓๑๖๔

๐๙/๐๗/๒๕๖๒

รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)   

นร ๐๕๐๕/๒๑๘๘๖

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๒๔

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ ๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๗๙

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๔๑

๒/๑/๒๕๖๒

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

นร ๐๕๐๕/ว(ร)๓๒

๑๕/๑/๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจำปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๑๓๗

๒๒/๑/๒๕๖๒

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๕๑๔๘

๕/๒/๒๕๖๒

ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๖๘๙๕

๑๘/๐๒/๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา

นร ๐๕๐๗/๗๓๔๖

๒๖/๐๒/๒๕๖๒

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑

๒๖/๐๒/๒๕๖๒

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๒๔ – ๒๖ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๘๓๕๒

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

นร๐๕๐๕/ว ๑๐๖

๑๒/๐๓/๒๕๖๒

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๑๐๒๗๑

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๙๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

รายงานผลการจัดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)

นร ๐๕๐๗/๑๐๒๖๒

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๐

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๑๒

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๒๐

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

ก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๒

๖. อื่น ๆ

ร่างถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล 

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๓๐

๐๙/๐๗/๒๕๖๒

การเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network)

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๙๑

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๐๐

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๔๓๐๐

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๘๐

นร ๐๕๐๕/๘๗๕๖

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

นร ๐๕๐๗/๘๓๔๒

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นร ๐๕๐๗/๑๐๓๑๒

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๔๘

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

นร ๐๕๐๗/๑๓๐๕๖

๐๙/๐๔/๒๕๖๒

S
Privacy Preferences

S
Manage Consent Preferences
  • Always Active

S