Cabinet resolutions on royal act drafts


ลำดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๒

๑.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๑๑๖๘๔

๒๖/๐๓/๖๒

๒.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๑๑๔๑๗

๒๖/๐๓/๖๒

๓.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

๑๐๖๐๗

๑๙/๐๓/๖๒

๔.

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๙๓๖๔

๑๒/๐๓/๖๒

๕.

ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๗๕๑๔

๒๖/๐๒/๖๒

๖.

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๗๑๐๔

๑๘/๐๒/๖๒

๗.

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….

๕๑๘๔

๐๕/๐๒/๖๒

๘.

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๕๒๑๓

๐๕/๐๒/๖๒

๙.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. …. [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)]

๔๙๘๑

๐๕/๐๒/๖๒

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)]

๕๒๐๙

๐๕/๐๒/๖๒

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

๔๒๐๓

๒๙/๐๑/๖๒

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๔๒๔๑

๒๙/๐๑/๖๒

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๔๕๕๑

๒๙/๐๑/๖๒

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๔๒๒๗

๒๙/๐๑/๖๒

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒)]

๔๓๙๓

๒๙/๐๑/๖๒

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)]

๓๔๐๔

๒๒/๐๑/๖๒

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ….

๑๖๑๒

๐๘/๐๑/๖๒

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ….

๑๒๘๔

๐๘/๐๑/๖๒

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. …

๑๓๒๘

๐๘/๐๑/๖๒

๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๑๖๘๓

๐๘/๐๑/๖๒

๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ….

๑๖๗๓

๐๘/๐๑/๖๒

๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)]

๑๒๓๘

๐๘/๐๑/๖๒

S
Privacy Preferences

S
Manage Consent Preferences
  • Always Active

S