List of former Cabinet secretaries


รายนามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากอดีต-ปัจจุบัน


๑. นายประยูร ภมรมนตรี

ดำรงตำแหน่ง ๑๔ กันยายน ๒๔๗๕
พ้นจากตำแหน่ง ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๗๖

๒. พลเรือเอกหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์

ดำรงตำแหน่ง ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๖
พ้นจากตำแหน่ง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘

๓. นายดิเรก ชัยนาม

ดำรงตำแหน่ง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘
พ้นจากตำแหน่ง ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๘๓

๔. นายทวี บุณยะเกตุ

ดำรงตำแหน่ง ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๘๓
พ้นจากตำแหน่ง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖

๕. พลตรีไชย ประทีปะเสน

ดำรงตำแหน่ง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖
พ้นจากตำแหน่ง ๕ สิงหาคม ๒๔๘๗

๖. นายชม จารุรัตน์

ดำรงตำแหน่ง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙
พ้นจากตำแหน่ง ๒๗ มีนาคม ๒๔๘๙

๗. หลวงชำนาญอักษร

ดำรงตำแหน่ง ๒๘ มีนาคม ๒๔๘๙
พ้นจากตำแหน่ง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒

๘. นายมนูญ บริสุทธิ์

ดำรงตำแหน่ง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒
พ้นจากตำแหน่ง ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒

๙. พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร

ดำรงตำแหน่ง ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒
พ้นจากตำแหน่ง ๗ ตุลาคม ๒๕๑๔

๑๐. พลเรือเอกอนันต์ เนตรโรจน์

ดำรงตำแหน่ง ๘ ตุลาคม ๒๕๑๔
พ้นจากตำแหน่ง ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗

๑๑. นายปลั่ง มีจุล

ดำรงตำแหน่ง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗
พ้นจากตำแหน่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘

๑๒. นายอนันต์ อนันตกูล

ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘
พ้นจากตำแหน่ง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓

๑๓. นายอภิลาศ โอสถานนท์

ดำรงตำแหน่ง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
พ้นจากตำแหน่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๓

๑๔. พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ

ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓
พ้นจากตำแหน่ง ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

๑๕. นาวาอากาศเอกโสภณ สุวรรณะรุจิ

ดำรงตำแหน่ง ๕ มีนาคม ๒๕๓๔
พ้นจากตำแหน่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕

๑๖. นายบดี จุณณานนท์

ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕
พ้นจากตำแหน่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖

๑๗. นายวิษณุ เครืองาม

ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖
พ้นจากตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕

๑๘. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ดำรงตำแหน่ง ๑ เมษายน ๒๕๔๖
พ้นจากตำแหน่ง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙

๑๙. นายรองพล เจริญพันธุ์

ดำรงตำแหน่ง ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
พ้นจากตำแหน่ง ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐

๒๐. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ

ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
พ้นจากตำแหน่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๒๑. นายอำพน กิตติอำพน

ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
พ้นจากตำแหน่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒๒. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

ดำรงตำแหน่ง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
ปัจจุบัน

S
Privacy Preferences

S
Manage Consent Preferences
  • Always Active

S