Slider

ประมวลภาพกิจกรรมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


เรื่องสำคัญที่น่าติดตาม


เรื่องสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สื่อวีดีโอ