เรื่อง ผู้วิจัย สรุปสาระสำคัญ
พ.ศ. 2548

1.         พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475–6 ต.ค. พ.ศ.2519

ศ. ดร. ปิยนาถ บุนนาค
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศึกษาเปรียบเทียบ องค์ประกอบ และกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีแต่ละคณะ ตั้งแต่รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา (พ.ศ. 2475) ถึงรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (พ.ศ. 2519)

2.         ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 

ดร. ชัยอนันต์ สมุทวาณิช
มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา

 
ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารงานของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2549

3.         การศึกษาเปรียบเทียบระบบสนับสนุนการทำงานของคณะรัฐมนตรีไทยกับต่างประเทศ  


สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

 

ศึกษาและเปรียบเทียบระบบการตัดสินใจของ ครม. ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจของ ครม. และบทบาทของ สลค. ของไทย โดยเปรียบเทียบกับของประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และเดนมาร์ก

 

พ.ศ. 2550
4.         การศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐบาลนายธานินทร์  กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาล
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์


ดร. ชัยอนันต์ สมุทวานิช

มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา ผ่านสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

 

ศึกษาวิเคราะห์  พัฒนาการ องค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  ตั้งแต่รัฐบาลนายธานินทร์  กรัยวิเชียร  ถึงรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ โดยครอบคลุมถึงองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีในช่วงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบคณะรัฐมนตรี  ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  และระบบการบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ. 2551
5.      โครงการศึกษาวิจัยคดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีดร. อมร
วาณิชวิวัฒน์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของคดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี และกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี หรือขัดต่อหลักกฎหมายและความชอบธรรม
พ.ศ. 2554
6.      โครงการศึกษาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
ศึกษามาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ข้อจำกัดและอุปสรรคในการนำมาตรการมาใช้ในระบบการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2554