แบบรายงานข้อมูลร่างกฎหมายสำคัญ แผนการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ และโครงการสำคัญที่หน่วยงานจะดำเนินการในปี ๒๕๖๑

 

ประเภททั่วไป

 

ประเภทกฎหมาย

 

แต่งตั้ง

 

ประเภทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

ประเภทการดำเนินการภายหลังมีมติ

                                                                                                             ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  >><<