ท่านสามารถโทรติดต่อกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติหรือผ่านโอเปอเรเตอร์
วิธีใช้ โดยกด (02) 280-9000 ต่อ xxxx  (xxxx คือ หมายเลขภายในที่ท่านทราบ)

              ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส

 

2201

0 2280 9051

เลขานุการ     2203
2204
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางอุดมพร  เอกเอี่ยม   2251 0 2282 9556
เลขานุการ     2253
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว   2221 0 2 280 9049
เลขานุการ     2223  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ  

2241

0 2280 9041

เลขานุการ    

2243

 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     2231 0 2280 9087
เลขานุการ     2233
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางวรรณวิมล  สินุธก   2271  
เลขานุการ     2273  
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     1601  
เลขานุการ     1602  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ   2211 0 2280 9070
เลขานุการ    

2213

 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางประไพ  ดำสะกุล   2261 0 2282 8087
เลขานุการ     2263  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านราชการในพระองค์ นายสมชาย  พฤฒิกัลป์   2301 0 2281 9006
เลขานุการ     2303  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์   2311 0 2280 0881
เลขานุการ     2313  
 

          สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางนันทิรัตน์  แก้วภราดัย

0 2280 9045

1101

0 2280 9046

เลขานุการฯ    

1103

 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณ

นางสาววัลภา  สุขผล

 

1111

 

0 2280 9046

 

 

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ     1112
งานรับหนังสือ     1113
งานส่งหนังสือ     1114
งานเก็บเอกสาร     1115
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย

0 2282 8018

1121

0 2280 9041

งานการเงิน     1122
1123
งานบัญชีและงบประมาณ     1124
งานสวัสดิการ     1125  
ห้องสวัสดิการ     1126  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุและ
อาคารสถานที่
นายภัทรพงศ์  ดู่มณี 0 2282 8183 1131 0 2280 9041
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานพัสดุและ
อาคารสถานที่
 

0 2280 9040
 

1132
1133
1134
1135

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ ายชัยเปลว  พงษ์อารี  

1141

0 2280 9080

เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยอำนวยการ    

1142

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
นางสาวพัชราภรณ์  อุทัยพิบูลย์ 0 2280 9043 1151 0 2280 9043
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล     1152
1153
เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน     1182
ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
ของ
คณะรัฐมนตรี
นางสาววรรณา  ศรีนนท์ 0 2356 5480 1161 0 280 6263

เจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี

   

1162
1163

งานซ่อมเอกสาร

   

1165

                   กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

ตำแหน่ง
 
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวกฤษณา  นิลศรี

0 2282 0143

1201 0 2280 9091
เลขานุการฯ 1212
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
นางปิยะดา  ศิรินิสาทสกุล 0 2280 9066 1221 0 2280 9066
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  0 2282 8150 1222  
งานผลิตวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี     1223  
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสรุปผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี
นายวิเชียร  กรอุไรวัฒนา   1231   0 2282 8155
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและ
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
  0 2282 8155 1232
1233
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางพัชราภรณ์  แพทอง  

1211

 0 2280 9091
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป   0 2280 9091

1212

         

                กองนิติธรรม (กนธ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองนิติธรรม นายนรุตม์  ธัญวงษ์

0 2280 0495

1301 0 2280 8121
เลขานุการฯ     1303
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายสมโภช  ประเสริฐดี   1304
งานนิติการ     1321
1322
1331
1332
1341
1342
1351
1352
1361
1362
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายมนัส  ฟองจันทร์   1311 0 2280 9058
กลุ่มงานธุรการ     1312
งานบันทึกข้อมูล    

1313
1314

                   กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ

นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ

  1401  
เลขานุการฯ     1403
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ นายประวิทย์  อมรฤทธิ์   1404
ผู้อำนวยการกลุ่มพันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวนวสรณ์ สร้อยโพธิ์พันธุ์   1421  
เจ้าหน้าที่กลุ่มพันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     1422
1423
1424
1425
1426
 
ผู้อำนวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูลและ
มติคณะรัฐมนตรี
นางสาวกัญชลี  จำนงค์วงศ์   1441  
เจ้าหน้าที่กลุ่มประมวลผลข้อมูลและ
มติคณะรัฐมนตรี
    1442
1443
1446
1447
 
งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
 
1444
1445
0 2282 0147   
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  นางจินตนา  งามภูมิ   1431  
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ     1432
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางรัชนี  บุญมาแย้ม   1411 0 2280 9076
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป      1412
1413

          กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และ
ติดตามนโยบายพิเศษ
นางสาวกรุณา  จุฑานนท์ 0 2280 9075 1501 0 2282 8165
0 2280 1446

 

เลขานุการฯ 1503  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และติดตามมติคณะรัฐมนตรี นางสาวสุภาวดี  เลิศสถิตย์ 1521  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม   0 2280 1445 1504 0 2280 1446
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประมวลมติคณะรัฐมนตรี นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช 0 2282 7194 1531
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประมวลมติคณะรัฐมนตรี     1532

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสนอเรื่องและ
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี

  0 2282 7194 1521
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเสนอเรื่องและ
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
    1522
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางอุทุมพร  พัฒนกาญจน์ 0 2282 8165 1511 0 2280 8165
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     1512  

                 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายสุพัฒน์  เมธีวรพจน์

0 2282 9961 1621 0 2280 9061
เลขานุการฯ        
    0 2280 9063 1604 0 2280 9064
0 2282 8149
ู้อำนวยการกลุ่มที่ 1 นางสาวนันท์นภัส สังวรประเสริฐ 0 2280 9062 1621 0 2280 9061
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 1     1623
16
33
 
ู้อำนวยการกลุ่มที่ 2 นางสาวภิวงทอง  สุวรรณรัตน์   1642 0 2280 9064
0 2280 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2   1642
16
23
 
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 3 นางสาววรรณี  ตั้งอารมณ์มั่น 0 2280 9062 1641 0 2280 9061
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 3     1632  
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 4 นางณิชาวรรณ สัจจะปกาสิต 0 2280 9063 1652  
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 4     1652
1653
1623
0 2280 9064
0 2282 8149
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายประเสริฐ  โชคกิจ   1611 0 2280 9064
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     1612
1613
1614
 

     กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงาน
คณะรัฐมนตรี

นางสาวปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ

0 2280 8650 1701

 

เลขานุการฯ 1703  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรี 1
นางดารารัตน์  อินทโสภา   1721 0 2280 1990
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 1 1722  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรี 2
นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์   1731  
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 2 1732 0 2280 1990
ส่วนกลาง 0 2280 9077
0 2280 9078
 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางดวงกมล แสงสุวรรณ   1711 0 2280 1901
กลุ่มงานธุรการ 1712  
กลุ่มงานบันทึกข้อมูล 1713  

              กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายธวัชชัย  จันทร์ไพศาลสิน 0 2280 9070 1801 0 2280 9070
เลขานุการฯ     1803  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายธวพงศ์  อ่อนนุช   1805 0 2280 9071
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์ นายชัยพร  พงษ์จินดากร   1831 0 2280 9000
ต่อ 1832
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาลักษณ์ นายธีระพงษ์  รักษายศ   1821 0 2282 8224

 

งานพระราชพิธี     1822
งานขอพระราชทานความเป็นธรรม     1823
1824
งานขอพระราชทานอภัยโทษ    
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง จ่าสิบเอก สมยศ ชาตะสิงห์   1806 0 2280 9000 ต่อ 1832
เจ้าหน้าที่ 1832  
งานแต่งตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     1832
งานแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน     1832
1842
0 2280 9000 ต่อ 1832

เจ้าหน้าที่

1842
งานแต่งตั้งคณะกรรมการและข้าราชการ
การเมือง
         1843
ผู้อำนวยการกลุ่มงานลิขิต นางสาวนิตยา  อภิชัยกิจดำรง   1851 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (พล็อตเตอร์)     1852
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (งานเขียน)     1853
ห้องประทับพระราชลัญจกร     1854
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายชเนศ  ไชยานุกูล   1861 0 2280 9071
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     1862
1863
ห้องรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์     1865
ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานันดร นางกรรณิกา  งามท้วม   1871 0 2280 9086
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฐานันดร
(ติดต่อสอบถามข้อมูลการได้รับพระราชทาน
เครื่องราช ฯ)
    1872
1873
187
4
ู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา นายสรรไชย  มุกดาสนิท 0 2282 8042 1881 0 2280 9048
งานนิติการ   0 2280 9047 1882
1883
งานตรวจสอบและจัดพิมพ์     1884
งานตรวจพิสูจน์อักษร     1885
1886
งานบริหารระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์     1888
งานธุรการ     1887
ู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  นางสมศรี  สวนแก้ว   1811 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     1812

          กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(กพน.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานดูแลและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายภัทรพงศ์  ดู่มณี

  1901 0 2282 0141
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุน
การศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
    1902

       กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี
นางสาวณัฐสุพิณ  ชนประเสริฐ   1911 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี
    1912
1913
1914
0 2282 0141

                  กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน     1921 0 2282 8183
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน     1922  

                  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์

  1931 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     1932  

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว

  1941 0 2282 0141
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     1942 0 2282 0141

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562