ท่านสามารถโทรติดต่อกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติหรือผ่านโอเปอเรเตอร์
วิธีใช้ โดยกด (02) 280-9000 ต่อ xxxx  (xxxx คือ หมายเลขภายในที่ท่านทราบ)

              ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส

 

2201

0 2280 9051

เลขานุการ     2203
2204
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม   2211 0 2 280 9049
เลขานุการ     2213  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ   2221 0 2282 8087
เลขานุการ     2223  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์   2231 0 2280 9087
เลขานุการ     2233
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางอุดมพร  เอกเอี่ยม   2251 0 2282 9556
เลขานุการ     2253
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ

 

2241

0 2280 9041

เลขานุการ    

2243

 

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางวรรณวิมล  สินุธก   2271  
เลขานุการ     2273  
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว   1601  
เลขานุการ     1602  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านราชการในพระองค์ นายสมชาย  พฤฒิกัลป์   2301 0 2281 9006
เลขานุการ     2303  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์   2311 0 2280 0881
เลขานุการ     2313  
 

          สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางประไพ  ดำสะกุล

0 2280 9045

1101

0 2280 9046

เลขานุการฯ    

1103

 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววัลภา  สุขผล

 

1111

 

0 2280 9046

 

 

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ     1112
งานรับหนังสือ     1113
งานส่งหนังสือ     1114
งานเก็บเอกสาร     1115
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย

0 2282 8018

1121

0 2280 9041

งานการเงิน     1122
1123
งานบัญชีและงบประมาณ     1124
งานสวัสดิการ     1125  
ห้องสวัสดิการ     1126  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุและ
อาคารสถานที่
นายภัทรพงศ์  ดู่มณี 0 2282 8183 1131 0 2280 9041
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานพัสดุและ
อาคารสถานที่
 

0 2280 9040
 

1132
1133
1134
1135

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ ายชัยเปลว  พงษ์อารี  

1141

0 2280 9080

เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยอำนวยการ    

1142

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางนันทิรัตน์  แก้วภราดัย 0 2280 9043 1151 0 2280 9043
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล     1152
1153
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

นางสาวพัชราภรณ์  อุทัยพิบูลย์

  1181  
เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์     1182
ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
ของ
คณะรัฐมนตรี
นางสาววรรณา  ศรีนนท์ 0 2356 5480 1161 0 280 6263

เจ้าหน้าที่

   

1162
1163

งานซ่อมเอกสาร

   

1165

                   กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

ตำแหน่ง
 
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี นายธวัชชัย  จันทร์ไพศาลสิน

0 2282 0143

1201 0 2280 9091
เลขานุการฯ 1203
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
นางปิยะดา  ศิรินิสาทสกุล 0 2280 9066 1221 0 2280 9066
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  0 2282 8150 1222  
งานผลิตวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี     1223  
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสรุปผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี
นายวิเชียร  กรอุไรวัฒนา   1231   0 2282 8155
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและ
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
  0 2282 8155 1232
1233
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางพัชราภรณ์  แพทอง  

1211

 0 2280 9091
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   0 2280 9091

1212

         

                กองนิติธรรม (กนธ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองนิติธรรม นายนรุตม์  ธัญวงษ์

0 2280 0495

1301 0 2280 8121
เลขานุการฯ     1303
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายสมโภชน์  ประเสริฐดี   1304
งานนิติการ     1321
1322
1331
1332
1341
1342
1351
1352
1361
1362
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายมานัส  ฟองจันทร์   1311 0 2280 9058
งานธุรการ     1312
งานบันทึกข้อมูล    

1313
1314

                   กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ

นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ

  1401  
เลขานุการฯ   0 2280 2151 1403
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ นายประวิทย์  อมรฤทธิ์   1404
ผู้อำนวยการกลุ่มพันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     1421  
เจ้าหน้าที่กลุ่มพันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   0 2280 9084
0 2280 9085
1422
1423
1424
1425
1426
 
ผู้อำนวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูลและ
มติคณะรัฐมนตรี
นางสาวกัญชลี  จำนงค์วงศ์   1441  
เจ้าหน้าที่กลุ่มประมวลผลข้อมูลและ
มติคณะรัฐมนตรี
    1442
1443
1446
1447
 
งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร   0 2356 5481
 
1444
1445
0 2280 9000 ต่อ 1444
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  นางจินตนา  งามภูมิ   1431  
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ     1432
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางรัชนี  บุญมาแย้ม   1411 0 2280 9076
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป      1412
1413

          กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และ
ติดตามนโยบายพิเศษ
นางสาวกรุณา  จุฑานนท์ 0 2280 9075 1501 0 2282 8165
0 2280 1446

 

เลขานุการฯ 1503  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม   0 2280 1445 1504 0 2280 1446
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประมวลมติคณะรัฐมนตรี นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช 0 2282 7194 1531
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประมวลมติคณะรัฐมนตรี     1532

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสนอเรื่องและ
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี

นางสาวสุภาวดี  เลิศสถิตย์ 0 2282 7194 1521
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเสนอเรื่องและ
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
    1522
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางอุทุมพร  พัฒนกาญจน์ 0 2282 8165 1511 0 2280 8165
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     1512  

                 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายสุพัฒน์  เมธีวรพจน์

0 2282 9961 1621 0 2280 9061
เลขานุการฯ        
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวลและ
ติดตามมติคณะรัฐมนตรี
นางสาวกฤษณา นิลศรี 0 2280 9063 1604 0 2280 9064
0 2282 8149
ู้อำนวยการกลุ่มที่ 1 นายณฐพงศ์  วรรณรัตน์ 0 2280 9062 1621 0 2280 9061
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 1     1623
16
33
 
ู้อำนวยการกลุ่มที่ 2 นางสาวภิวงทอง  สุวรรณรัตน์   1642 0 2280 9064
0 2280 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2   1642
16
23
 
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 3 นางสาววรรณี  ตั้งอารมณ์มั่น 0 2280 9062 1641 0 2280 9061
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 3     1632  
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 4 นางสาวกฤษณา  นิลศรี 0 2280 9063 1651  
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 4     1652
1653
0 2280 9064
0 2282 8149
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายประเสริฐ  โชคกิจ   1611 0 2280 9064
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     1612
1613
1614
 

     กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสาวปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ

0 2280 8650 1701

 

เลขานุการฯ 1703  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรี 1
นางดารารัตน์  อินทโสภา   1721 0 2280 1990
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 1 1722  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรี 2
นางสาวปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ   1731  
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 2 1732 0 2280 1990
 ส่วนกลาง 0 2280 9077
0 2280 9078
 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางดวงกมล แสงสุวรรณ   1711 0 2280 1901
งานธุรการ 1712  
งานบันทึกข้อมูล 1713  

              กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายภูมินทร  ปลั่งสมบัติ 0 2280 9070 1801 0 2280 9070
เลขานุการฯ     1803  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายธวพงศ์  อ่อนนุช   1805 0 2280 9071
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์     1804 0 2282 8224
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาลักษณ์ นายธีระพงษ์  รักษายศ   1821 0 2282 8224

 

งานพระราชพิธี     1822
งานขอพระราชทานความเป็นธรรม     1823
1824
งานขอพระราชทานอภัยโทษ    
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง นายชัยพร  พงษ์จินดากร   1831 0 2280 9000 ต่อ 1831
เจ้าหน้าที่ 1832  
งานแต่งตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     1832
งานแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน     1842 0 2280 9000 ต่อ 1831

เจ้าหน้าที่

1842
งานแต่งตั้งคณะกรรมการและข้าราชการ
การเมือง
         1843
ผู้อำนวยการกลุ่มงานลิขิต นางสาวนิตยา  อภิชัยกิจดำรง   1851 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (พล็อตเตอร์)     1852
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (งานเขียน)     1853
ห้องประทับพระราชลัญจกร     1854
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายชเนศ  ไชยานุกูล   1861 0 2280 9071
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     1862
1863
ห้องรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์     1865
ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานันดร นางกรรณิกา  งามท้วม   1871 0 2280 9086
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฐานันดร
(ติดต่อสอบถามข้อมูลการได้รับพระราชทาน
เครื่องราช ฯ)
    1872
1873
ู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา นางสาวปราณี  สาสน์ธรรมบท 0 2282 8042 1881 0 2280 9048
งานนิติการ   0 2280 9047 1882
1883
งานตรวจสอบและจัดพิมพ์     1884
งานตรวจพิสูจน์อักษร     1885
1886
งานบริหารระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์     1888
งานธุรการ     1887
ู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  นางสมศรี  สวนแก้ว   1811 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     1812

          กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(กพน.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานดูแลและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นางเพ็ชรา  ธรรมเสริมสุข

  1901 0 2282 0141
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุน
การศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
    1902

       กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี
นางสาวณัฐสุพิณ  ชนประเสริฐ   1911 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี
    1912
1913
1914
0 2282 0141

                  กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวยุภา  ทองถม   1921 0 2282 8183
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน     1922  

                  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์

  1931 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     1932  

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ

  1941 0 2282 0141
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     1942 0 2282 0141

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561