ท่านสามารถโทรติดต่อกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติหรือผ่านโอเปอเรเตอร์
วิธีใช้ โดยกด (02) 280-9000 ต่อ xxx  (xxx คือ หมายเลขภายในที่ท่านทราบ)

              ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 0 2282 8153

408

0 2280 0881

เลขานุการ     409
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม   415  
เลขานุการ     214  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ   231  
เลขานุการ     230  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ 0 2280 9000 407 0 2280 9087
เลขานุการ     406
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวชนิตา  อึ๊งผาสุข   553 0 2282 0141
เลขานุการ     554
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางอุดมพร  เอกเอี่ยม

0 2282 9556

101

0 2280 9041

เลขานุการ    

102

0 2280 9043

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสมศรี นาคจำรัสศรี 0 2282 8650 223  
เลขานุการ     339  
 

          สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางประไพ  ดำสะกุล

0 2280 9045

118

0 2280 9041

เลขานุการฯ    

119

0 2280 9043

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววัลภา  สุขผล

 

132

 

0 2280 9046

 

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป    

114

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณ    

 

งานธุรการ    

116

งานรับเอกสาร    

115

งานเก็บเอกสาร    

117

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย

0 2282 8018

103

0 2280 9041

งานการเงิน     105
569
งานบัญชีและงบประมาณ     107
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่ นายภัทรพงศ์  ดู่มณี 0 2282 8183 401 0 2280 9042
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่  

0 2280 9040
 

104
274
403
566

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ นางสาววัลภา  สุขผล  

570

0 2280 9044

เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยอำนวยการ    

270

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางนันทิรัตน์  แก้วภราดัย 0 2280 9043 108 0 2280 9043
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล     109
110
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

นางสาวพัชราภรณ์  อุทัยพิบูลย์

  660  
เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์     660
ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี นางสาววรรณา  ศรีนนท์ 0 2356 5480 402 0 2742 4433
ห้องอนุรักษ์เอกสาร     405
ห้องสมุด    

404

งานซ่อมเอกสาร

   

130

                   กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

ตำแหน่ง
 
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี นายนรุตม์ ธัญวงษ์

0 2282 0143

545 0 2280 9091
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง 0 2280 9066 336 0 2280 9066
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี   0 2282 8150 337
338
 
งานผลิตวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี     334
335
 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
นายวิเชียร  กรอุไรวัฒนา   543     0 2282 8155
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  0 2282 8155 541
567
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางพัชราภรณ์  แพทอง  

542

 0 2280 9091
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   0 2280 9091

542

         

                กองนิติธรรม (กนธ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองนิติธรรม นางสาวสาวิตรี  ชำนาญกิจ

0 2280 0495

301 0 2280 9058
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายสมโภชน์ ประเสริฐดี   303
งานนิติการ     302
304
305
306
307
308
309
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายสิริทัศน์ อาภะระโณ   310 0 2280 9058
งานธุรการ     311
งานบันทึกข้อมูล    

312
313

                   กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ

นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ

  431  
เลขานุการฯ   0 2280 2151 432
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ นายประวิทย์  อมรฤทธิ์   437
ผู้อำนวยการกลุ่มพันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     433  
เจ้าหน้าที่กลุ่มพันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   0 2280 9084
0 2280 9085
565
5
71
573
 
ผู้อำนวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี นางสาวกัญชลี  จำนงค์วงศ์   120  
เจ้าหน้าที่กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี     435
460
461
572
 
งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร   0 2356 5481
 
268
436
0 2280 9000 ต่อ 268
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  นางจินตนา งามภูมิ   433  
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ     438
439
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาววันทนี เฉลิมชัย   459 0 2280 9076
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป      445

          กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (กพต.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ นางสาวกรุณา จุฑานนท์ 0 2280 9075 440 0 2280 1446
0 2282
8165

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต 0 2280 1445 443
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเสนอเรื่องและยืนยันมติคณะรัฐมนตรี     441
442
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประมวลมติคณะรัฐมนตรี นางสาวสุภาพร กิตติเดโช 0 2282 7194 444
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประมวลมติคณะรัฐมนตรี     443
444
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยืนยันมติคณะรัฐมนตรี นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์ 0 2282 7194 442
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยืนยันมติคณะรัฐมนตรี     442
    0 2280 1446
0 2282
8165
 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางอุทุมพร  พัฒนกาญจน์ 0 2282 8165 271
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)     271

559

     

                 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กวค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว

0 2282 9961 314 0 2282 9059
เลขานุการฯ     315  

 
  0 2280 9060 321 0 2280 9064
0 2282 8149
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และติดตามมติ
คณะรัฐมนตรี
  0 2280 9063 320 0 2280 9064
0 2282 8149
ู้อำนวยการกลุ่มที่ 1 นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์ 0 2280 9062 322 0 2280 9064
0 2282 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 1     325
327
ู้อำนวยการกลุ่มที่ 2 นางศรินยา สาขากร   329 0 2280 9061

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2 327
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 3 นางสาวภิวงทอง สุวรรณรัตน์   324
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 3     333
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 4 นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน 0 2280 9062 328
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 4     332
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 5 นางสาวกฤษณา นิลศรี 0 2280 9063 323 0 2280 9064
0 2282 8149
เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 5     332
 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายประเสริฐ  โชคกิจ   319
0 2280 9059
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     316
317
318

     กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (กสค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ   453

 

 

   0 2280 1900-1
0 2356 5494

 

เลขานุการฯ 455
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรี 1
นางดารารัตน์ อินทโสภา   450
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 1     449
451
45
2
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรี 2
นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ   453
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 2   449
451
454
 
 ส่วนกลาง 0 2280 9077
0 2280 9078
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป     455
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)     273
เจ้าหน้าที่ กบท. (บันทึกข้อมูล)   546

              กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ 0 2280 9094 552 0 2280 9070
เลขานุการฯ     416  
ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำมติคณะรัฐมนตรี นางวรรณวิมล สินุธก   547 0 2280 9000 ต่อ421
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายธวพงศ์ อ่อนนุช   661 0 2280 9071
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์ นายสถาพร ทรงพร   416 0 2280 9070
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาลักษณ์ นายสถาพร ทรงพร   417 0 2282 8224

 

งานพระราชพิธี     418
งานขอพระราชทานความเป็นธรรม     417
418
งานขอพระราชทานอภัยโทษ    
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง 1 นายชัยพร พงษ์จินดากร   421 0 2280 9000 ต่อ 421

 

งานแต่งตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     421
430
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง 2 นางณัฐญา พัฒนะพันธุ์   423
กลุ่มงานแต่งตั้งคณะกรรมการและข้าราชการการเมือง

 

          424 0 2280 9000 ต่อ 421
ผู้อำนวยการกลุ่มงานลิขิต นายสมชาย พิณนุวัตร   414 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (พล็อตเตอร์)     419
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานลิขิต (งานเขียน)     420
ห้องประทับพระราชลัญจกร     695
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายธีระพงษ์ รักษายศ   422 0 2280 9071
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     423
424
ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานันดร นางกรรณิกา งามท้วม   425 0 2280 9086
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฐานันดร
(ติดต่อสอบถามข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราช ฯ)
    426
427
ู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา นางสาวปราณี สาสน์ธรรมบท 0 2282 8042 123 0 2280 9048
งานนิติการ   0 2280 9047 124
561
งานตรวจสอบและจัดพิมพ์     124
งานตรวจพิสูจน์อักษร     563
งานบริหารระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์     126
งานธุรการ     562
122
ู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป     429 0 2280 9072
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป     428
429

          กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(กพน.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นางเพ็ชรา  ธรรมเสริมสุข

  655 0 2282 0141
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร     558

       กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี นางสาวณัฐสุพิณ  ชนประเสริฐ   218 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี     216
693
209
0 2282 0141

                  กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง   458 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน     458  

                  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์

  111 0 2280 9044
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     272  

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ตำแหน่ง
นาม
สายตรง
สายใน โทรสาร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ

  231 0 2282 8087
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     213 0 2280 9044

                                                                                                                    ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560