เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]