เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบวันสถาปนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปีที่ ๘๗ (วันที่ ๑๔ กันยายน)
ณ ห้องจงรักภักดี ชั้น ๒ อาคาร สลค. (หลังเดิม)ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]