นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่วมการประชุมชี้แจงข้าราชการการเมือง วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]