จิตอาสาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดท้าวโทะ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]