นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจริยธรรมให้มีประสิทธิผล
วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค
โดยมี ศ.ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ เป็นวิทยากร
ทั้งนี้นโยบายได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
รวมทั้งการดำเนินการตาม ค่านิยมหลักของ สลค. “CABINET” และวัฒนธรรมของ สลค. “SAFE”
อันเป็นสิ่งที่บุคลากร สลค. ทุกคนพึงปฏิบัติ ในเรื่องของการยืนหยัดในความถูกต้อง และความโปร่งใสตรวจสอบได้ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]