กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Talk) ครั้งที่ ๓ เรื่องประสบการณ์การทำงานด้านราชการในพระองค์
โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสมศรี นาคจำรัสศรี) วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สลค.ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]