กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกความมีจิตอาสา และแสดงออกซึ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ด้วยการนำนักเรียนทุนฯ
เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ พื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
และกิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]