กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Talk) ในหัวข้อ "นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบราชการ"
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สลค.
โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นวิทยากรติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]