รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้การต้อนรับ Mr. Trey Cocking รองผู้อำนวยการ The League of Kannas Municipalities ซึ่งมาหารือข้อราชการ
ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการ
ของรัฐบาลท้องถิ่น และการกระจายอำนาจในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]