สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยชมรม Soc chorus จัดกิจกรรม csr
รวมน้ำใจให้สังคม มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านบางแค ๒ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]