การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]