ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


รวมภาพกิจกรรม ภารกิจ พิธีการสำคัญ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

SOC GALLERY
Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบรัฐบาล วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒


Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

Nature

งานนิทรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ณ ตีกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" .. "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" บริเวณคลองเปรมประชากร วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑


Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑


Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


Nature

โครงการอบรมสัมนา Year end ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Nature

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
Nature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

Nature

โครงการ "การปลูกจิตสำนึกให้เป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท" วันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่
Nature

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครบรอบ ปีที่ ๘๖ ณ ห้องปลั่ง มีจุล ชั้น ๒ อาคาร สลค หลังเดิมNature

การประชุมติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ และทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ชุมชนบ้านหนองเหมือดแอ่ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑
Nature

กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เส้นทาง กรุงเทพฯ-เพชรบุรี วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑


Nature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และเข้าลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑Nature

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Talk) ครั้งที่ ๓ เรื่องประสบการณ์การทำงานด้านราชการในพระองค์ โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสมศรี นาคจำรัสศรี) วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สลค.

Nature

กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกความมีจิตอาสา และแสดงออกซึ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ด้วยการนำนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑


Nature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Nature

กิจกรรมประชุมติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ และกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ภาคกลาง ณ สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์ป่าเขาสน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และโรงเรียนสินแร่สยาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Nature

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการสร้างความผูกพันธ์ในองค์กรด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมสู่ความสุขอย่างมีประสิทธิภาพ วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

Nature

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Talk) ในหัวข้อ "นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบราชการ" วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สลค. โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นวิทยากร

Nature

SOC CHORUS สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำกิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑


Nature

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Trey Cocking รองผู้อำนวยการ The League of Kannas Municipalities ซึ่งมาหารือข้อราชการในส่วนของบทบาทหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการของรัฐบาลท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Nature

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑Nature

การจัดนิทรรศการเครื่อราชอิสริยาภรณ์ในงานครบรอบ ๖๗ ปี โรงพยาบาลราชวิถี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑Nature

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ของข้าราชการสังกัด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Nature

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญ สคส. พระราชทาน มอบแด่ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Nature

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยชมรม Soc chorus จัดกิจกรรม csr รวมน้ำใจให้สังคม มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านบางแค ๒ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


Nature

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้อนรับ Mr. mahendra Man gurung (Permanent secretary )และคณะผู้แทนจากประเทศเนปาล วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาดูงาน ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Nature

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีNature

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลNature

วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดกิจกรรม ณ ลานเวทีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
Nature

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
Nature

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสมศรี นาคจำรัสศรี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๑ ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและทำเนียบนายกรัฐมนตรี

Nature

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

Nature

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐


Nature

บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๐


Nature

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


Nature

การจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐.น ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐)

Nature

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครบรอบ ปีที่ ๘๕ ณ ห้องปลั่ง มีจุล ชั้น๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังเดิม (วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐)Nature

กิจกรรมการบรรยายความรู้ ในหัวข้อ "ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีNature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดกิจกรรม "สลค. พบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" โดย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารห้องสมุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Nature

โครงการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Nature

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต


Nature

บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องชำนาญอักษร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) โดยได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน ๒,๐๙๐ ดอก ส่งมอบให้ผู้อำนวยการเขตดุสิต เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

Nature

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการจัดการห้องประชุมคณะรัฐมนตรี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (วันที่ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐)


Nature

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (วันที่ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐)


Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส นำคณะผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องชำนาญอักษร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) (วันที่ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐)

Nature

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สลค. กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ห้องประชุมประยูรภมรมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) (วันที่ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐)


Nature

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่านอำพน กิตติอำพน เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ พระสุพรรณบัฎไปถวาย วัดญาณเวศกวัน แด่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (วันที่ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐)


Nature

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สลค. กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐)

Nature

คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดระบบการบริการสาธารณะ ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (วันที่ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐)

Nature

โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ (วันที่ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐)


Nature

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สลค. (วันที่ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐)

Nature

พิธีเปิดอาคารอนุรักษ์เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (วันที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐)

Lights

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ประกาศเจตจำนง ในการเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (วันที่ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐)

Fjords

พิธีทำบุญเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน (วันที่ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐)

Nature

พิธีทำบุญเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาร ๕๐ วัน (วันที่ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙)

Nature

พิธีทำบุญวันสถาปนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๔ (วันที่ ๑๔/๐๙/๒๕๕๙)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]