(15/10/2557) สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 
             ปี 2560
 
   (20/04/2560แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
             ปี 2558
 
   (16/10/2558)  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
   (09/08/2558)  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
               ปี 2559
 (27/07/2559)  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 - 15 กรกฎาคม 2559
 (30/05/2559)  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2559 - 15 พฤษภาคม 2559
 (01/05/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 - 15 เมษายน 2559
 (23/06/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559
 (19/02/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559 - 15 กุมภาพันธ์ 2559
 (25/01/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 - 16 มกราคม 2559
 (19/01/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
             ปี 2558
 (25/12/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2558
 (24/07/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 - 15 กรกฎาคม 2558
 (23/06/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 - 15 มิถุนายน 2558
 (21/04/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 - 15 เมษายน 2558
 (13/03/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 - 15 มีนาคม 2558
             ปี 2557
 (25/11/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557  (28/10/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557  (17/09/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557  (22/08/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557  (17/07/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2557
 
              ปี 2560
(19/04/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
(19/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้อาสนะพระ
(19/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
(19/04/2560) ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แฟ้มสมุดบัญชี
(12/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) เพิ่มเติม
(11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(05/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษเคลือบไขและกระดาษสา
(03/04/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน
(03/04/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
(03/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดเก้าอี้อาสนะพระ
(30/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(30/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ติดผนังห้องทำงาน ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(24/03/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
(23/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
(21/03/2560) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(17/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและตู้เก็บเอกสารติดผนังห้องผลิตสื่อ ชั้น 3
(17/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(13/03/2560) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา
(08/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(28/02/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้างพระราชลัญจกร พระสุพรรณบัฏ สุพรรณบัฏ และ หิรรัญบัฏ
(28/02/2560)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา
(28/02/2560)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา
(2
7/02/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
(2
4/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2559
(2
3/02/2560) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
(2
3/02/2560) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
(2
2/02/2560) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๐๒ รายการ
(2
2/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(20
/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall
(16
/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2560
(14
/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(09
/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(02
/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(30
/01/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
(
27/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(
26/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต์
(
26/01/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผนังห้องและตู้ติดผนังห้องทำงาน ชั้น ๑ และซ่อมผนังตกแห่งห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(
24/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(
24/01/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
(
24/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร
(
23/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(1
8/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(16/01/2560) ประกาศราคากลาง
ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต
(06/01/2560) ประกาศราคากลาง
จ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(05/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(05/01/2560) ประกวดราคาการจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

              ปี 2559
(30/12/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(28/12/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(28/12/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(27/12/2559)  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และระบบเครือข่าย

(27/12/2559)  ประกาศราคากลางค่าสร้างสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ ฝ่ายหน้า และ ฝ่ายใน
(23/12/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(23/12/2559) ระกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
(22/12/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(20/12/2559)  ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ งบประมาณประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
(02/12/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall
(01/12/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
(29/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์กระดาษพระราชโองการ กระดาษหน้าสอง (ต่อ ส.) พิมพ์ซองพระราชโองการ
(25/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
(25/11/2559)  ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์  
(24/11/2559)  ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (วันที่ 12 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559)  
(21/11/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์
(21/11/2559)  ประกาศราคากลาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
(14/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(14/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(14/11/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(10/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(02/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(31/10/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างเคลื่อนย้ายตู้อุปกรณ์เครือข่าย (ตู้ RACK) และติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย
(27/10/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
(27/10/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
(27/10/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
(21/10/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระฯ
(18/10/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(17/10/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(04/10/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
(03/10/2559)  ประกาศราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(29/09/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา
(28/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)
(28/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอัตโนมัติ ต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ
(28/09/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(27/09/2559)  ประกาศราคากลาการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล บริหารงานทั่วไป และระบบโสตทัศนูปกรณ์
(23/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์
(22/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(21/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
(20/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลยศทหาร ตำรวจ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงสู่ฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร
(20/09/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านลิขิต
(19/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
(16/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทำเบียนฐานันดร และฐานข้อมูลงานอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(16/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี และจัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ และ
จดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(16/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป
(16/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป
(16/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(15/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ
(15/09/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
(14/09/2559)  ประกาศราคากลางจัดจ้างย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า
(14/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ
(14/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
(14/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ
(13/09/2559)  ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib Web)
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อกล้องและอุปกรณ์
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์
(09/09/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
(09/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(09/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(09/09/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อโทรทัศน์ ไมโครโฟน และเครื่องปรับแต่งเสียง
(07/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี
(07/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
(05/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบไมโครโฟนและระบบเสียง
(02/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบภาพ
(26/08/2559)  ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด ติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)
(26/08/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างติดตั้งสัญญาณกันขโมยบริเวณพิพิธภัณฑ์อาคารที่ทำการ สลค. (อาคาร จปร. เดิม)
(25/08/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค.สาร
(23/08/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดทำโต๊ะประชุม
(19/08/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรตราตั้งกงสุล สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และพระราชสาส์น งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
(16/08/2559)  ประกาศราคากลางจ้างทำระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(10/08/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้
(05/08/2559)  ประกาศราคากลางจ้างย้ายและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และห้องทำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย
(25/07/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(15/06/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
(15/06/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad)
(10/06/2559)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(30/05/2559)  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
(26/05/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(03/05/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(29/04/2559)  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(28/04/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(26/04/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(20/04/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค. สาร
(12/04/2559)  ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(12/04/2559)  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(
11/04/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
(
31/03/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
(25
/03/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(16
/03/2559)  ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(0
7/03/2559)  ประกาศราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall
(0
4/03/2559)  ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)  
(26/02/2559)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(25/02/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall  
(17/02/2559)  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)  
(12/02/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
(09/02/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อภาชนะและเครื่องใช้ในครัวสำหรับจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี  
(03/02/2559)  ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ
(03/02/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(25/01/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
(25/01/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
(21/01/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(13/01/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป
(11/01/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
(11/01/2559)  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)  
(07/01/2559)  ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
 
(07/01/2559)  ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
 
(07/01/2559)  ประกาศราคากลางกค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  

               ปี 2558

(04/12/2558)  ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(04/12/2558) ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(04/12/2558) ประกาศราคากลางจัดซื้อภาชนะและเครื่องใช้ในห้องเตรียมอาหารสำหรับจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี
(09/11/2558) ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(08/10/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ร่างประกวดราคาจ้างจัดการะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(30/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านงานช่างไฟฟ้า และด้านบันทึกข้อมูลและบริหารทั่วไป
(30/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
(29/09/2558) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ
(29/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(29/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนของเดิม
(29/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(28/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
(25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
(25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงาน และตู้เก็บเอกสาร
(25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าใช้สถานที่ อาคารรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า
(25/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (23/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (23/09/2558) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (21/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โรงงาน และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   (18/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ   (18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี และจัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   (18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป   (18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบริหารงานทั่วไป   (18/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่   (17/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย   (16/09/2558) ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ (16/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (16/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(14/09/2558) ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ (14/09/2558) ประกาศราคากลางการสร้างเหรียญราชการชายแดน (14/09/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  (10/09/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม   (10/09/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม   (08/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    (04/09/2558)ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา   (02/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร   (02/09/2558ประกาศราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   (31/08/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี    (20/08/2558) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
  (19/08/2558)  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
  (14/08/2558)  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
  (09/03/2558)  ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดประมูลให้เข่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (บริเวณตู้คอนเทนเนอร์และลานไม้บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)