เรื่องที่ ๑     ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ เรื่องเสร็จที่ ๔๕๓/๒๕๖๐

รายละเอียด

   •  หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
   •  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

       เรื่องที่ ๒     ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ ๔๕๔/๒๕๖๐

รายละเอียด

   •  หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
   •  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

 

   ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ ๑๙/๐๔/๒๕๖๐