Bird   ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ที่ราชพัสดุ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิดที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย
- ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุและให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ และจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ
- ให้มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ โดยมีหน้าที่และอำนาจ ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุเสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร และในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแลบำรุงรักษาและใช้ที่ราชพัสดุ เป็นต้น
- ผู้ใดเข้าไปในที่ราชพัสดุเพื่อยึดถือหรือครอบครอง โดยที่ไม่มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามกฎหมาย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์ ดูราชกิจจานุเบกษาฉบับสมบูรณ์