Bird   ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพาสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา และยาสูบที่ต้องเสีย ภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสุราและยาสูบ
ผู้บริโภค
กรมสรรพสามิต
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์ ดูราชกิจจานุเบกษาฉบับสมบูรณ์